கூகுல் ஜோசியம்

laptopகூகுலுக்கு தெரியாத விஷயம் உலகத்தில் இருக்கிறதா என்ன? எந்த கேள்விக்கு பதில் வேண்டும் என்றாலும் கூகுலில் தேடலாம் என்பது தெரிந்த விஷயம் தான்.
அப்ப‌டியே க‌ட‌ந்த‌ ஆண்டு நொடித்துப்போன‌ உல‌க‌ பொருளாதார‌ம் இப்போது எப்ப‌டி இருக்கிற‌து என்னும் கேள்விக்கு ப‌தில் தேவை என்றாலும் கூகுலிட‌மே கேட்க‌லாம் தெரியுமா?

இந்த‌ கேள்விக்கான கூகுலின் ப‌தில் ம‌கிழ்ச்சியை த‌ர‌க்கூடிய‌து.பொருளாதார‌ சீர்குலைவை அடுத்து உண்டான‌ தேக்க‌நிலை சீராக‌த்துவ‌ங்கியிருக்கிற‌து என்ப‌தே அந்த ப‌தில்.

கூகுல் என்ன பொருளாதார நிபுணரா?அதனால் எப்படி பொருளாதார நிலை குறித்த் பதில சொல்ல முடியும்?

எல்லாம் ஒரு கணிப்பு தான். தேடப்படுவதை வைத்து சொல்லப்படும் கணிப்பு.

கூகுல் முன்ன‌ணி தேடிய‌ந்திர‌மாக‌ இருப்ப‌தும் ப‌ல‌ரும் தேட‌ல் என்றால் கூகுலையே நினைப்ப‌தும் நீங்க‌ள் அறிந்திருக்க‌லாம்.இண்டெர்நெட்டில் த‌க‌வ‌ல் தேவைப்ப‌டும் போது பெரும்பால‌னோர் நாடுவது கூகுலைதான்.அது ம‌ட்டுமல்ல‌ முக்கிய‌ நிக‌ழ்வுக‌ள் உல‌கை உலுக்கும் போது அவை தொட‌ர்பான‌ த‌க‌வ‌ல்க‌ளை தேட்ட‌வும் கூகுலை தான் ப‌ய‌ன்ப‌டுத்துகிண்ற‌ன‌ர்.

உதார‌ண‌த்திற்கு பாப் இசை ம‌ன்ன‌ன் மைக்கேல் ஜாக்ஸ‌ன் ம‌ர‌ன‌ம‌டைந்த‌ போது ஜாக்ஸ‌ன் தொட‌ர்பான‌ த‌க‌வ‌ல்க‌ள் கூகுலில் அதிக‌ம் தேட‌ப்ப‌ட்ட‌ன‌. ப‌ன்றிக்காய்ச்சல் நோய் ப‌ர‌வ‌த்துவ‌ங்கிய‌ போது இந்த‌ நோய் ப‌ற்றி விடாம‌ல் தேடிய‌து இண்டெர்நெட் ச‌மூக‌ம்.

கூகுலில் அதிக‌ம் தேட‌ப்படும் ப‌த‌ங்க‌ளை வைத்தே பிர‌ப‌லமாக‌ திக‌ழ்வ‌து யார் என்று ஊகித்துவிட‌ முடியும்.அதே போல‌ உல‌கில் நில‌வும் போக்குக‌ளையும் கூகுலில் தேட‌ப்ப‌டும் ப‌த‌ங்க‌ள் மூல‌மே ஒரு முடிவுக்கு வ‌ர‌ முடியும்.

இதே அடிப்படையில் தான் த‌ற்போது பொருளாதார‌ தேக்க‌த்தின் பாதிப்பு உல‌கிலும் ,குறிப்பாக‌ அமெரிக்காவிலும் குறைந்திருப்ப‌தாக‌ க‌ணிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து.

பொருளாதார‌ சீர்குலைவின் பாதிப்பு உச்ச‌த்தில் இருந்த‌போது எங்கு பார்த்தாலும் ஆட்குறைப்பு ப‌ற்றியும் நிறுவ‌ன‌ங்க‌ள் இழுத்து மூட‌ப்ப‌டுவ‌து ப‌ற்றியும் தான் பேச்சாக‌ இருந்த‌து.அப்போது வேலை வாய்ப்பு ப‌ற்றியே கூகுலில் அதிக‌ம் தேட‌ப்ப‌ட்ட‌து.

ஆனால் இப்போது கூகுலில் தேட‌ப்ப‌டும் சொற்க‌ளை பார்த்தால் வேலை வாய்ப்பு, ம‌ற்றும் அர‌சு உத‌வுக்கான‌ தேட‌ல் குறைந்திருக்கிற‌தாம்.அதே நேர‌த்தில் வீடு, ம‌ற்றும் வீட்டுக்க‌ட‌ன் தொட‌ர்பான‌ தேட‌ல் ஒர‌ல‌வுக்கு அதிக‌ரித்திருக்கிற‌தாம்.

இவ‌ற்றை க‌ருத்தில் கொண்டு பார்த்தால் பொருளாதார‌ தேக்க‌நிலையிலிருந்து அமெரிக்கா மிள‌த்துவ‌ங்கியிருக்கிற‌து என்றுதானே பொருள்.கூகுலின் முத‌ன்மை பொருளாதார‌ நிபுண‌ரான‌ ஹால் வ‌ரியான் இப்ப‌டி தான் ந‌ம்பிக்கையோடு கூறுகிறார்.

கூகுல் தேட‌ல் முடிவுக‌ள் தொற்று நோய் ப‌ர‌வுவ‌து தொட‌ர்பான‌ த‌க‌வ‌ல்க‌ளையும் தெரிந்து கொள்ள‌ உதுவுகிற‌து என்ப‌து கூடுத‌லான‌ த‌க‌வ‌ல்.

laptopகூகுலுக்கு தெரியாத விஷயம் உலகத்தில் இருக்கிறதா என்ன? எந்த கேள்விக்கு பதில் வேண்டும் என்றாலும் கூகுலில் தேடலாம் என்பது தெரிந்த விஷயம் தான்.
அப்ப‌டியே க‌ட‌ந்த‌ ஆண்டு நொடித்துப்போன‌ உல‌க‌ பொருளாதார‌ம் இப்போது எப்ப‌டி இருக்கிற‌து என்னும் கேள்விக்கு ப‌தில் தேவை என்றாலும் கூகுலிட‌மே கேட்க‌லாம் தெரியுமா?

இந்த‌ கேள்விக்கான கூகுலின் ப‌தில் ம‌கிழ்ச்சியை த‌ர‌க்கூடிய‌து.பொருளாதார‌ சீர்குலைவை அடுத்து உண்டான‌ தேக்க‌நிலை சீராக‌த்துவ‌ங்கியிருக்கிற‌து என்ப‌தே அந்த ப‌தில்.

கூகுல் என்ன பொருளாதார நிபுணரா?அதனால் எப்படி பொருளாதார நிலை குறித்த் பதில சொல்ல முடியும்?

எல்லாம் ஒரு கணிப்பு தான். தேடப்படுவதை வைத்து சொல்லப்படும் கணிப்பு.

கூகுல் முன்ன‌ணி தேடிய‌ந்திர‌மாக‌ இருப்ப‌தும் ப‌ல‌ரும் தேட‌ல் என்றால் கூகுலையே நினைப்ப‌தும் நீங்க‌ள் அறிந்திருக்க‌லாம்.இண்டெர்நெட்டில் த‌க‌வ‌ல் தேவைப்ப‌டும் போது பெரும்பால‌னோர் நாடுவது கூகுலைதான்.அது ம‌ட்டுமல்ல‌ முக்கிய‌ நிக‌ழ்வுக‌ள் உல‌கை உலுக்கும் போது அவை தொட‌ர்பான‌ த‌க‌வ‌ல்க‌ளை தேட்ட‌வும் கூகுலை தான் ப‌ய‌ன்ப‌டுத்துகிண்ற‌ன‌ர்.

உதார‌ண‌த்திற்கு பாப் இசை ம‌ன்ன‌ன் மைக்கேல் ஜாக்ஸ‌ன் ம‌ர‌ன‌ம‌டைந்த‌ போது ஜாக்ஸ‌ன் தொட‌ர்பான‌ த‌க‌வ‌ல்க‌ள் கூகுலில் அதிக‌ம் தேட‌ப்ப‌ட்ட‌ன‌. ப‌ன்றிக்காய்ச்சல் நோய் ப‌ர‌வ‌த்துவ‌ங்கிய‌ போது இந்த‌ நோய் ப‌ற்றி விடாம‌ல் தேடிய‌து இண்டெர்நெட் ச‌மூக‌ம்.

கூகுலில் அதிக‌ம் தேட‌ப்படும் ப‌த‌ங்க‌ளை வைத்தே பிர‌ப‌லமாக‌ திக‌ழ்வ‌து யார் என்று ஊகித்துவிட‌ முடியும்.அதே போல‌ உல‌கில் நில‌வும் போக்குக‌ளையும் கூகுலில் தேட‌ப்ப‌டும் ப‌த‌ங்க‌ள் மூல‌மே ஒரு முடிவுக்கு வ‌ர‌ முடியும்.

இதே அடிப்படையில் தான் த‌ற்போது பொருளாதார‌ தேக்க‌த்தின் பாதிப்பு உல‌கிலும் ,குறிப்பாக‌ அமெரிக்காவிலும் குறைந்திருப்ப‌தாக‌ க‌ணிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து.

பொருளாதார‌ சீர்குலைவின் பாதிப்பு உச்ச‌த்தில் இருந்த‌போது எங்கு பார்த்தாலும் ஆட்குறைப்பு ப‌ற்றியும் நிறுவ‌ன‌ங்க‌ள் இழுத்து மூட‌ப்ப‌டுவ‌து ப‌ற்றியும் தான் பேச்சாக‌ இருந்த‌து.அப்போது வேலை வாய்ப்பு ப‌ற்றியே கூகுலில் அதிக‌ம் தேட‌ப்ப‌ட்ட‌து.

ஆனால் இப்போது கூகுலில் தேட‌ப்ப‌டும் சொற்க‌ளை பார்த்தால் வேலை வாய்ப்பு, ம‌ற்றும் அர‌சு உத‌வுக்கான‌ தேட‌ல் குறைந்திருக்கிற‌தாம்.அதே நேர‌த்தில் வீடு, ம‌ற்றும் வீட்டுக்க‌ட‌ன் தொட‌ர்பான‌ தேட‌ல் ஒர‌ல‌வுக்கு அதிக‌ரித்திருக்கிற‌தாம்.

இவ‌ற்றை க‌ருத்தில் கொண்டு பார்த்தால் பொருளாதார‌ தேக்க‌நிலையிலிருந்து அமெரிக்கா மிள‌த்துவ‌ங்கியிருக்கிற‌து என்றுதானே பொருள்.கூகுலின் முத‌ன்மை பொருளாதார‌ நிபுண‌ரான‌ ஹால் வ‌ரியான் இப்ப‌டி தான் ந‌ம்பிக்கையோடு கூறுகிறார்.

கூகுல் தேட‌ல் முடிவுக‌ள் தொற்று நோய் ப‌ர‌வுவ‌து தொட‌ர்பான‌ த‌க‌வ‌ல்க‌ளையும் தெரிந்து கொள்ள‌ உதுவுகிற‌து என்ப‌து கூடுத‌லான‌ த‌க‌வ‌ல்.

About the author

CyberSimman

இண்டெர்நெட் சமூக மாற்றத்திற்கு வித்திடக்கூடிய ஜனநாயக தன்மை கொண்ட தொழில்நுட்பம் என்று சொல்லப்படுவதில் என‌க்கு மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு என்பதால் இண்டெர்நெட்டை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்திகொள்ள முடிகிறது என சுட்டிக்கட்டுவதை எனது கடமையாக‌வே கருதுகிறேன்... மேலும்

Related posts

0 Comments on “கூகுல் ஜோசியம்

 1. அட…..இது நல்லா இருக்கே!!

  Reply
 2. mdk

  நல்ல தகவல். போகிற போக்கை பார்த்தால் கூகுல் வெளியிடும் கருத்துக்கணிப்பை வைத்து ஒரு ஆட்ச்சியையே மாற்றிவிடுவார்கள் போல தெரிகிறாது.

  Reply
 3. hai please my life is why going

  Reply
 4. please send the reply to me .

  Reply
 5. gayathri

  this is nice.where comes the astrology here?

  Reply
 6. KARTHI .V

  AYYA NAAN MARCH 16.03.1986 ANDRU KALAI06.15 AM RASIPURAM G.H IL PIRANTHEN YENAKKU LIFLA ORU PIDIMANAME ILLAMAL IRUKKEN YENAKKU VARA WHIFE YENTHA THISAIYIL IRUNTHU VARUVA YENNODA LIFE YEPPADI IRUKKUM ENDRU THERIVIKKAVUM

  Reply
 7. Can you tell me my future.

  Reply
 8. iyya nan 13.04.1977 piranthen ennoda rasi dulam my name rajini

  Reply
 9. nandhinimary

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *