பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு தளம்

நவுக்ரி டாட் காம் இணையதளம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்திருக்கலாம்.இந்தியாவின் முதன்மையான வேலை வாய்ப்பு இணையதளம் அது.இணையத்தில் அந்த தளத்தை பார்த்திராதவர்கள் கூட அதன் அசத்தலான தொலைகாட்சி விளம்பர‌த்தை பார்த்து ரசித்திருக்கலாம்.

நவுக்ரி என்ற பெயரை சேர்த்து கொண்டு வேறு சில வேலை வாய்ப்பு இணையதளங்களூம் இருக்கின்றன.நவுக்ரி இந்தியா,நவுக்ரி ஹப்,நவுக்ரி கல்ப்,நவுக்ரி குரு என நவுக்ரியை உடன் சேர்த்து கொண்டுள்ள தளங்களுக்கு பெரிய பட்டியலே போடலாம்.

வேலை வாய்ப்பு தளங்களின் அடையாளமாக நவுக்ரி.காம் விளங்குவ‌கதால் இப்படி எல்லோரும் நவுக்ரியை ஒட்ட வைத்து கொண்டு விடுகின்றனர்.அதோடு நவுக்ரி என்னும் சொல்லுக்கு இந்தி மொழியில் வேலை என்ற பொருள் இருப்பதும் இத‌ற்கான‌ கார‌ண‌மாக‌ அமைந்துள்ளது.

ஆனால் பெண்க‌ளுக்கான‌ ந‌வுக்ரி த‌ள‌த்தை இந்த ப‌ட்டிய‌லில் சேர்க்க‌ முடியாது.ஒரு வெற்றிக‌ர‌மான‌ த‌ள‌த்தை போலி செய்து துவ‌க்க‌ப்ப‌ட்ட‌ த‌ள‌மாக‌ இல்லாம‌ல் த‌னித்துவ‌ம் மிக்க‌ த‌ள‌மாக‌ ந‌வுக்ரி பார் வும‌ன் விள‌ங்குகிற‌து.

பெண்க‌ளுக்கான‌ பிர‌த்யேக‌ வேலை வாய்ப்பு இணைய‌த‌ள‌ம் என்ப‌து தான் இத‌ன் த‌னிச்சிற‌ப்பு.அதாவ‌து வேலை வாய்ப்பு த‌ள‌ங்க‌ளில் ஒரு ம‌க‌ளிர் ம‌ட்டும் த‌ள‌ம்.

ஆணும் பெண்ணும் ச‌ரி ச‌மாமாக‌ போட்டியிடும் கால‌த்தில் பெண்க‌ளுக்கான‌ த‌னி வேலை வாய்ப்பு த‌ள‌ம் ச‌ரி தானா?தேவை தானா?என்று கேட்க‌லாம்.ச‌ரிய‌ த‌வ‌றா என்ப‌து அவ‌ர‌வ‌ர் நிலைப்பாடு ம‌ற்றும் புரித‌ல் சார்ந்த‌து.ஆனால் தேவையா இல்லையா  பொருத்த‌வ‌ரை தேவை என்றே தோன்றுகிற‌து.

பெண்க‌ள் விஷேச‌மான‌ திற‌மைக‌ளை பெற்றிருப்ப‌தாலும்,அவ‌ர்க‌ளின் ப‌ணியிட‌ தேவைக‌ள் ஆண்க‌ளின் தேவையில் இருந்து மாறுப‌ட்ட‌தாக‌ இருப்ப‌தாலும் பெண்க‌ளுக்கான‌ த‌னி வேலை வாய்ப்பு த‌ள‌ம் அவ‌சிய‌ம் என்று உண‌ர்ந்து இத‌னை துவ‌க்கியிருப்ப‌தாக‌ இந்த‌ த‌ள‌த்தில் குறீப்பிட‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து.

ச‌ராச‌ரியான‌ வேலை வாய்ப்பு த‌ள‌த்தை போல‌ இந்த‌ த‌ள‌த்திலும் ப‌குதி வாரியாக‌ வேலைக‌ளை தேடுவ‌த‌ற்கான‌ வ‌ச‌தியும் அத‌ற்கு முன்பாக‌ ப‌யோ டேட்டாவை ச‌ம‌ர்பிக்கும் வ‌ச‌தியும் இட‌ம்பெற்றுள்ள‌ன‌.அதே போல‌ நிறுவ‌ன‌ங்க‌ள் த‌ங்க‌ளின் வேலை வாய்ப்பு விவ‌ர‌ங்க‌ளை ச‌ம‌ர்பிக்க‌லாம்.

என்ன‌ துறையில் எந்த‌ ந‌க‌ரில் வேலை தேவை என‌ குறிப்பிட்டு தேடும் வ‌ச‌தி இருக்கிற‌து.வீட்டில் இருந்தே பார்க்க கூடிய‌ வேலை,பகுதி நேர வேலை போன்ற தேர்வுகளையும் செய்து கொள்ளலாம்.இந்த‌ தேட‌லை மேலும் சுல‌ப‌மாக்க‌ ச‌மீப‌த்திய‌ வேலை ம‌ற்றும் சூடான‌ வேலை(பிர‌ப‌லாமாக‌ இருப்ப‌வை)என‌ தனித்த‌னி த‌லைப்புக‌ளிலும் வேலை வாய்ப்புக‌ள் ப‌ட்டிய‌லிட‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌ன‌.

வேலை வாய்ப்பில் முன்ன‌ணி வ‌கிக்கும் நிறுவ‌ன‌ங்க‌ளுக்கும் த‌னி ப‌குதி உள்ள‌து.

இந்த‌ த‌ள‌த்தின் ம‌ற்றொரு சிற‌ப்ப‌ம்ச‌ம் பெண்க‌ள் த‌ங்களுக்குள் தொட‌ர்பு கொண்டு ஆலோச‌னைக‌ளை பெற‌லாம் என்ப‌தே.வேலை வாய்ப்பு ம‌ற்றும் ப‌ணி சூழ‌ல் தொட‌ர்பான் ச‌ந்தேக‌ங்க‌ளைம் கேள்விக‌ளாக‌ கேட்டு விள‌க்க‌ம் பெறுவ‌த‌ற்கான‌ விவாத‌ ப‌குதி இத‌ற்கு உத‌வுகிற‌து.
இந்த‌ ப‌குதியில் உள்ள‌ கேள்வி ப‌தில்க‌ள் ம‌ற்றும் ஆலோச‌னை குறிப்புக‌ள் முத‌ன் முத‌லாக‌ வெளியே வ‌ரும் பெண்க‌ளுக்கு நிச்ச‌ய‌ம் கைகொடுக்கும்.

வேலை வாய்ப்பு தொட‌ர்பான‌ எந்த‌ ச‌ந்தேக‌த்திற்கும் பெண்க‌ள் இத‌ன் மூல‌ம் விள‌க்க‌ம் பெற‌லாம்.
ஏலை வாய்ப்பு என்பதே பெண்களுக்கான‌ மேம்பாட்டிற்கான் வ‌ழி என்ற‌ ந‌ம்பிக்கையில் அத‌ற்கு உத‌வும் வ‌கையில் இந்த‌ த‌ள‌ம் அமைக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌தாக‌ இத‌ன் பின்னே உள்ள‌ பிரியா ம‌ற்றும் புல்ல‌க் மொக‌ந்தி கூறுகின்ற‌ன‌ர்.எல்லா பெண்க‌ளும் ஏதாவ‌து ஒரு வேலைக்கு சென்று த‌ங்க‌ல் குடும‌ப‌த்தின் நிதி ஆதார‌த்தை பெருக்க‌ உத‌வ‌ வேண்டும் என்ப‌தே த‌ங்க‌ளின் நோக்க‌ம் என்று அவ‌ர்க‌ள் சொல்கின்ற‌ன‌ர்.

இந்த‌ இருவ‌ரும் ஏற்க‌ன‌வே மேம்சாப் என்னும் த‌ள‌த்தை ந‌ட‌த்தி வ‌ருகின்ற‌ன‌ர்.உல‌க‌ம் ம் உழுவ‌தும் உள்ள‌ மேம்சாப்க‌ளை (திரும‌திக‌ள்)ஒன்றினைப்பத‌ற‌காக‌ உருவாக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ த‌ள‌ம் இது.

ந‌வுக்ரியோடு இணைந்த‌ த‌ள‌ங்க‌ளில் இன்னொரு குறிப்ப‌ட‌த்த‌க்க‌ த‌ள‌மும் இருக்கிற‌து.ச‌ர்கார் ந‌வுக்ரி என்னும் அந்த‌ த‌ள‌ம் அர‌சு வேலைக‌ளை ப‌ட்டிய‌லிடுகிற‌து.

ந‌வுக்ரி பெய‌ரில் ஏக‌ப்ப‌ட்ட‌ த‌ள‌ங்க‌ல் இருக்க‌லாம்.ஆனால் வேலை என்னூம் சொல்லில் பிர‌த்யேக‌ த‌ள‌ங்க‌ள் இல்லை.யாராவ‌து வேலை.காம் என‌ த‌மிழில் த‌மிழ‌னுக்கான‌ வேலை வாய்ப்பு த‌ள‌த்தை ஆர‌ம்பிக்க‌லாமே.

——–(பின்குறிப்பு)
நவுக்ரி பெயர் கொண்ட தளங்களில் உருப்படியாக இருப்பது நவுக்ரிஇந்தியா இணையதளம்.வேலையில்லாமல் இருப்பதற்கு முற்றுப்புள்ளி என்னும் முழக்கத்தோடு செயல்படும் இந்த தளம் வடிவமைபிலும் சரி உள்ளடக்கத்திலும் சரி சிறப்பானதாக‌ இருக்கிறது.மிக எளிமையான வடிவமைப்பு பார்ப்பதற்கு மட்டும் அல்ல பயன்படுத்துவதற்கும் ஏற்றதாக உள்ளது.
——-

 http://www.naukriforwomen.com/

நவுக்ரி டாட் காம் இணையதளம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்திருக்கலாம்.இந்தியாவின் முதன்மையான வேலை வாய்ப்பு இணையதளம் அது.இணையத்தில் அந்த தளத்தை பார்த்திராதவர்கள் கூட அதன் அசத்தலான தொலைகாட்சி விளம்பர‌த்தை பார்த்து ரசித்திருக்கலாம்.

நவுக்ரி என்ற பெயரை சேர்த்து கொண்டு வேறு சில வேலை வாய்ப்பு இணையதளங்களூம் இருக்கின்றன.நவுக்ரி இந்தியா,நவுக்ரி ஹப்,நவுக்ரி கல்ப்,நவுக்ரி குரு என நவுக்ரியை உடன் சேர்த்து கொண்டுள்ள தளங்களுக்கு பெரிய பட்டியலே போடலாம்.

வேலை வாய்ப்பு தளங்களின் அடையாளமாக நவுக்ரி.காம் விளங்குவ‌கதால் இப்படி எல்லோரும் நவுக்ரியை ஒட்ட வைத்து கொண்டு விடுகின்றனர்.அதோடு நவுக்ரி என்னும் சொல்லுக்கு இந்தி மொழியில் வேலை என்ற பொருள் இருப்பதும் இத‌ற்கான‌ கார‌ண‌மாக‌ அமைந்துள்ளது.

ஆனால் பெண்க‌ளுக்கான‌ ந‌வுக்ரி த‌ள‌த்தை இந்த ப‌ட்டிய‌லில் சேர்க்க‌ முடியாது.ஒரு வெற்றிக‌ர‌மான‌ த‌ள‌த்தை போலி செய்து துவ‌க்க‌ப்ப‌ட்ட‌ த‌ள‌மாக‌ இல்லாம‌ல் த‌னித்துவ‌ம் மிக்க‌ த‌ள‌மாக‌ ந‌வுக்ரி பார் வும‌ன் விள‌ங்குகிற‌து.

பெண்க‌ளுக்கான‌ பிர‌த்யேக‌ வேலை வாய்ப்பு இணைய‌த‌ள‌ம் என்ப‌து தான் இத‌ன் த‌னிச்சிற‌ப்பு.அதாவ‌து வேலை வாய்ப்பு த‌ள‌ங்க‌ளில் ஒரு ம‌க‌ளிர் ம‌ட்டும் த‌ள‌ம்.

ஆணும் பெண்ணும் ச‌ரி ச‌மாமாக‌ போட்டியிடும் கால‌த்தில் பெண்க‌ளுக்கான‌ த‌னி வேலை வாய்ப்பு த‌ள‌ம் ச‌ரி தானா?தேவை தானா?என்று கேட்க‌லாம்.ச‌ரிய‌ த‌வ‌றா என்ப‌து அவ‌ர‌வ‌ர் நிலைப்பாடு ம‌ற்றும் புரித‌ல் சார்ந்த‌து.ஆனால் தேவையா இல்லையா  பொருத்த‌வ‌ரை தேவை என்றே தோன்றுகிற‌து.

பெண்க‌ள் விஷேச‌மான‌ திற‌மைக‌ளை பெற்றிருப்ப‌தாலும்,அவ‌ர்க‌ளின் ப‌ணியிட‌ தேவைக‌ள் ஆண்க‌ளின் தேவையில் இருந்து மாறுப‌ட்ட‌தாக‌ இருப்ப‌தாலும் பெண்க‌ளுக்கான‌ த‌னி வேலை வாய்ப்பு த‌ள‌ம் அவ‌சிய‌ம் என்று உண‌ர்ந்து இத‌னை துவ‌க்கியிருப்ப‌தாக‌ இந்த‌ த‌ள‌த்தில் குறீப்பிட‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து.

ச‌ராச‌ரியான‌ வேலை வாய்ப்பு த‌ள‌த்தை போல‌ இந்த‌ த‌ள‌த்திலும் ப‌குதி வாரியாக‌ வேலைக‌ளை தேடுவ‌த‌ற்கான‌ வ‌ச‌தியும் அத‌ற்கு முன்பாக‌ ப‌யோ டேட்டாவை ச‌ம‌ர்பிக்கும் வ‌ச‌தியும் இட‌ம்பெற்றுள்ள‌ன‌.அதே போல‌ நிறுவ‌ன‌ங்க‌ள் த‌ங்க‌ளின் வேலை வாய்ப்பு விவ‌ர‌ங்க‌ளை ச‌ம‌ர்பிக்க‌லாம்.

என்ன‌ துறையில் எந்த‌ ந‌க‌ரில் வேலை தேவை என‌ குறிப்பிட்டு தேடும் வ‌ச‌தி இருக்கிற‌து.வீட்டில் இருந்தே பார்க்க கூடிய‌ வேலை,பகுதி நேர வேலை போன்ற தேர்வுகளையும் செய்து கொள்ளலாம்.இந்த‌ தேட‌லை மேலும் சுல‌ப‌மாக்க‌ ச‌மீப‌த்திய‌ வேலை ம‌ற்றும் சூடான‌ வேலை(பிர‌ப‌லாமாக‌ இருப்ப‌வை)என‌ தனித்த‌னி த‌லைப்புக‌ளிலும் வேலை வாய்ப்புக‌ள் ப‌ட்டிய‌லிட‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌ன‌.

வேலை வாய்ப்பில் முன்ன‌ணி வ‌கிக்கும் நிறுவ‌ன‌ங்க‌ளுக்கும் த‌னி ப‌குதி உள்ள‌து.

இந்த‌ த‌ள‌த்தின் ம‌ற்றொரு சிற‌ப்ப‌ம்ச‌ம் பெண்க‌ள் த‌ங்களுக்குள் தொட‌ர்பு கொண்டு ஆலோச‌னைக‌ளை பெற‌லாம் என்ப‌தே.வேலை வாய்ப்பு ம‌ற்றும் ப‌ணி சூழ‌ல் தொட‌ர்பான் ச‌ந்தேக‌ங்க‌ளைம் கேள்விக‌ளாக‌ கேட்டு விள‌க்க‌ம் பெறுவ‌த‌ற்கான‌ விவாத‌ ப‌குதி இத‌ற்கு உத‌வுகிற‌து.
இந்த‌ ப‌குதியில் உள்ள‌ கேள்வி ப‌தில்க‌ள் ம‌ற்றும் ஆலோச‌னை குறிப்புக‌ள் முத‌ன் முத‌லாக‌ வெளியே வ‌ரும் பெண்க‌ளுக்கு நிச்ச‌ய‌ம் கைகொடுக்கும்.

வேலை வாய்ப்பு தொட‌ர்பான‌ எந்த‌ ச‌ந்தேக‌த்திற்கும் பெண்க‌ள் இத‌ன் மூல‌ம் விள‌க்க‌ம் பெற‌லாம்.
ஏலை வாய்ப்பு என்பதே பெண்களுக்கான‌ மேம்பாட்டிற்கான் வ‌ழி என்ற‌ ந‌ம்பிக்கையில் அத‌ற்கு உத‌வும் வ‌கையில் இந்த‌ த‌ள‌ம் அமைக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌தாக‌ இத‌ன் பின்னே உள்ள‌ பிரியா ம‌ற்றும் புல்ல‌க் மொக‌ந்தி கூறுகின்ற‌ன‌ர்.எல்லா பெண்க‌ளும் ஏதாவ‌து ஒரு வேலைக்கு சென்று த‌ங்க‌ல் குடும‌ப‌த்தின் நிதி ஆதார‌த்தை பெருக்க‌ உத‌வ‌ வேண்டும் என்ப‌தே த‌ங்க‌ளின் நோக்க‌ம் என்று அவ‌ர்க‌ள் சொல்கின்ற‌ன‌ர்.

இந்த‌ இருவ‌ரும் ஏற்க‌ன‌வே மேம்சாப் என்னும் த‌ள‌த்தை ந‌ட‌த்தி வ‌ருகின்ற‌ன‌ர்.உல‌க‌ம் ம் உழுவ‌தும் உள்ள‌ மேம்சாப்க‌ளை (திரும‌திக‌ள்)ஒன்றினைப்பத‌ற‌காக‌ உருவாக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ த‌ள‌ம் இது.

ந‌வுக்ரியோடு இணைந்த‌ த‌ள‌ங்க‌ளில் இன்னொரு குறிப்ப‌ட‌த்த‌க்க‌ த‌ள‌மும் இருக்கிற‌து.ச‌ர்கார் ந‌வுக்ரி என்னும் அந்த‌ த‌ள‌ம் அர‌சு வேலைக‌ளை ப‌ட்டிய‌லிடுகிற‌து.

ந‌வுக்ரி பெய‌ரில் ஏக‌ப்ப‌ட்ட‌ த‌ள‌ங்க‌ல் இருக்க‌லாம்.ஆனால் வேலை என்னூம் சொல்லில் பிர‌த்யேக‌ த‌ள‌ங்க‌ள் இல்லை.யாராவ‌து வேலை.காம் என‌ த‌மிழில் த‌மிழ‌னுக்கான‌ வேலை வாய்ப்பு த‌ள‌த்தை ஆர‌ம்பிக்க‌லாமே.

——–(பின்குறிப்பு)
நவுக்ரி பெயர் கொண்ட தளங்களில் உருப்படியாக இருப்பது நவுக்ரிஇந்தியா இணையதளம்.வேலையில்லாமல் இருப்பதற்கு முற்றுப்புள்ளி என்னும் முழக்கத்தோடு செயல்படும் இந்த தளம் வடிவமைபிலும் சரி உள்ளடக்கத்திலும் சரி சிறப்பானதாக‌ இருக்கிறது.மிக எளிமையான வடிவமைப்பு பார்ப்பதற்கு மட்டும் அல்ல பயன்படுத்துவதற்கும் ஏற்றதாக உள்ளது.
——-

 http://www.naukriforwomen.com/

About the author

CyberSimman

இண்டெர்நெட் சமூக மாற்றத்திற்கு வித்திடக்கூடிய ஜனநாயக தன்மை கொண்ட தொழில்நுட்பம் என்று சொல்லப்படுவதில் என‌க்கு மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு என்பதால் இண்டெர்நெட்டை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்திகொள்ள முடிகிறது என சுட்டிக்கட்டுவதை எனது கடமையாக‌வே கருதுகிறேன்... மேலும்

Related posts

82 Comments on “பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு தளம்

 1. Pingback: Tweets that mention பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு தளம் « Cybersimman's Blog -- Topsy.com

  1. chitra

   i need teacher thte post

   Reply
  1. jayakumari

   i have complete B.A English and i have complete Stenography in one Goverment ITI at Salem.I was working as a computer operator in a Amma Associates Insurance Inviestigation past 6 months and i was working Excuter in a karuvy Insurance Company past 3 months. i have technical qualification of Diploma in computer applications and typing English.Email and internet knowledge also. i have need one suitable job for my qualication.

   Reply
  2. Pradeepa

   I am really proud of Naukriforwomen. & their Services, I want to search a job in Partime basis, If there is any opening let Me know

   Reply
  3. anusuya

   nan +2 fail an yenaku velai kilaikuma

   Reply
 2. P.Latha

  I am B.com graduate. I was worked as a senior executive in a Finance Company for 5 years. I have technical qualification of Diploma in computer applications and typewriting in english. E-mail and internet knowledge also. I am also a IRDA agent in New India Assurance Co.LTd., I have need a suitable job for executive in HR department or accounts and administration.

  Reply
 3. நண்பரே,
  தங்களது வலைதள வாசகர்களில் நாங்களும் உண்டு. வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான தகவல்களை ‘வேலை இருக்கு‘ என்ற பெயரில் தமிழில் நாங்கள் வெளியிட்டு வருகிறோம் என்பதை தங்களுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.
  நன்றி.
  visit….http://velaiirukku.blogspot.com

  Reply
  1. cybersimman

   nalla muyarchii vaazkaa

   Reply
 4. Pingback: பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு தளம் : வலைச்சரம்

 5. I am a teacher.
  Qualification: M.,Sc.,B.Ed.,
  Subject : Maths

  Reply
 6. i want to part time job

  Reply
 7. s.i. sheeba

  I am a student of 12th std. Any guidence for degreecources?

  Reply
  1. cybersimman

   try to choose offbeat courses.

   Reply
 8. I have a computer operator job in companies only at madurai

  Reply
 9. pushpa

  i want home based jobs

  Reply
 10. i want a data entry job from home

  Reply
  1. i want to home based part time jobs in chennai,…

   Reply
 11. jenifer

 12. jenifer

  i am in 12th std complant and open university in b.a 2 nd year and
  basic computer and excal&dtp coues compilant plz any job
  and plz

  Reply
 13. I am in M.A. DEGREE complant in Meenakshi govt. collage in regular stu. from Madurai 2 year veting. and basic computer knowlege type writing (lower in english) and excal & Dtp course completed. please mem any job.please.

  Reply
 14. I am M.A. Post Graduate. I was worked as a data entry operator in private company for 2 years. I have technical qualification of dtp course and typewriting in english. E-mail and internet knowledge also. I have need a suitable job for accounts and administration.

  Thank you

  Reply
  1. priya

   i am 12th.i want to search a job.

   Reply
 15. A.Amutha

  i am finished my postgraduation. i am expreencied in computer desing, multimedia, web desing, internet field.i need sutable job any body have please call

  Reply
 16. nancy

  i have complete B.B.A computer application and I was working as a computer operator in a TamilNadu Open University 3 years i have technical qualification of Diploma in Desktop Publication, and typing English.Email and internet knowledge also. i have need one suitable job for my qualication.

  Reply
 17. kavitha

  iam MA.B.ED., HISTORY, D. COOP, I have technical qualification in ms office,tally and internet knowledge also.i have needone suitable job for my qualification.

  Reply
 18. Anusuya

  please reply to my e-mail. thank you

  Reply
 19. vimala

  i have complete my B.sc& computer courses .i want to get a job from television like suntv or kalaignar tv jobs like news reader or acting . how can i get it

  Reply
 20. geetha

  i am B.com graduate student. i am experienced in accountant job.pls any help me a job.

  Reply
 21. i want to home based jobs in online

  Reply
 22. I am studing IInd year BSc viscom, I am residents of K.K.Nagar. I need part tme job home based or office. I am having knowedge of computer opertaion (MS Office) / Intrnet & photo shops etc.

  Reply
 23. Dear/Mam,

  i am shenbagam in 12th std complete and open university in b.a 2nd year and Desk top publishing operator course complete +networking 2years experience in
  Pvt company. plz i want home based jobs

  Reply
 24. devi kamalanathan

  i want homebased jods ,i know typeing knowlage any dataentry jobs pls send me thanking you

  Reply
 25. T. Pandikumari

  I am a B.E graduate in mechanical engineering with 6 years experience in Reputed engineering college as a faculty. As i am going to get married soon and want to settle in gulf country with my hubby, I want to work there as a faculty. But i found that the opportunities are wide for PhD holders. I want to know whether can i get opportunity as a faculty there especially in Saudi arabia

  Reply
  1. sivasubbudevi

   I am DCT(Diploma in Computer Technology). I was worked as a Computer Operator (Temporarily)in a Town Panchayat Office,kindly send me a suitable post for further job.

   Reply
 26. Uma

  I want home based jobsin online.Plz reply to my E-Mail address.

  Reply
  1. seethalakshmi

   I am studing IInd year Mcom & DCA Completed.I am residents of kumbakonam.Pls reply to my E-Mail address.thank u.

   Reply
 27. R.Srimathi

  I am B.com graduate. I was worked as a cleark in a private company,
  kindly send me a suitable post for further job.

  Reply
  1. I am B.com graduate. I was worked as a cleark in a private company,
   kindly send me a suitable post for further job.

   Reply
 28. perundevi.m

  i am a bca final year students. i want a good job, location fron chennai…

  Reply
 29. renukadevi .r

  I want home based jobs in online or offline data conversion project. Pls reply to my E-Mail address.

  Reply
 30. jayabala.m

  Iam m.sc,m.phil.,mathematics,2 yrs experients in lecturer,I want home based jobs or any colleges .pls reply to my E-Mail Id

  Reply
 31. I want home based part time job in online.Iam Studing +2. My ambition is become Statistician.

  Reply
 32. i am +2 and computer knowled know well i want good job

  Reply
 33. jayasree

  madam i want a part time job(home based)but i’m not confident which company is good and not cheating in online so please advise me the good company for (survey,D.T.P. advertising..etc)be cause of this reason i have some fear to continue.

  Reply
 34. Premila .J

  Basically i am a commerce graduate and i did post graduate in Actuarial science. I have completed another post graduate in Journalism and Mass communication. i have technical knowledge in computer application. now i am working as a RJ in FM. I want news reader job in TV. i also have an experience news reader in local cable network.
  thanking you,
  by,
  Premila

  Reply
 35. N. Umabai

  I want home based without any investment or without any registrations fees data entry jobs. Jobs like books, form filling, letters, qtns, billing, running matters typing jobs. [English & Tamil}

  Reply
 36. sindhu

  I Am Sindhu B.com(CA) Working in a school pls any help

  Reply
 37. pls reply me to my e.mail-id i nee done jop

  Reply
 38. Premila .J

 39. i have 12th standart complete & D.C.A complete.pls help for as job.thank u.

  Reply
 40. I am a Mcom final year students. i want a good job, location from Trichy,thanjavur.Pls reply to my E-Mail address.thanku.

  Reply
 41. I am a Mcom final year students & DCA Completed.i want a good job, location from Trichy,thanjavur.Pls reply to my E-Mail address.thanku

  Reply
 42. shankar msp

  jewellary shop velaikku penkalthevai

  Reply
  1. cybersimman

   வேலை வாய்ப்பு பற்றி கேட்டவர்கள் கவனிக்கவும்.

   Reply
 43. S.PRIYA

  hello sir i am BCA completed sir.

  Reply
 44. ananthi,D/o.SELVAKUMAR,kalathur(p,o),PKT(T.K),Thanjvur(Dist)

  i am wait for a u r help

  Reply
  1. cybersimman

   மன்னிக்கவும் வேலை வாய்ப்பு தளத்தை சுட்டிக்காட்டுவது மட்டுமே நான் செய்திருப்பது.மற்றபடி வேலை வாய்ப்பு குறித்து என்னிடம் தகவல் இல்லை.வேலைவாய்ப்பு தளத்தில் முயன்று பார்க்கவும்.

   அன்புடன் சிம்மன்

   Reply
 45. I am speech in tamil. Tamil & English type known. I want System Part Time Job work.

  Reply
 46. Sajna

  I want to use time during power cut so pls inform me the relevant job

  Reply
 47. ramya

  i am ramya completed mba(hr)

  Reply
 48. kokila

  I am Kokila, Erode. B.Com Graduate. Computer Diploma Holder. Typing – Lower Grade. System Knowledge: Tally, Ms Word & Excel & Internet. Accounts Working Experience: Bank Reconciliation, Sales Tax E-Filling, MIS Report, Entry daily transaction like purchase, sales, bank & exp. entry., Comunication with party to collect receipts., Provide support for Management in Decision making i.e rate analysis, fund arrangements etc., likewise accounting experience : 8yrs. My Present Salary:Rs.12000/-, DOB:11.03.1975, PH-Left leg only-40%, I am waiting for best oppurtunity to immprove my quality & ability & also financially. I am ready to work anywhere in South India. My Expectation is Rs.14000 to 15000/Month. If any work you know, kindly forward to me, my id: kokila2495@yahoo.com & Mob.No.9942292307

  Reply
 49. am worked in house. in one big company accounts. i want to more company part time job in madurai.

  Reply
 50. i have completed m.a., m.phil,phd tamil,NET,SLET . i have 2 years of experience. now i want lecturer job in Chennai ,
  i want job very urgently.

  Reply
 51. am B.com disscon. I was worked as a data entry operator in private company for 2 years. customer care in Reliance web world 4 years, I have technical qualification of dtp course and typewriting in english. E-mail and internet knowledge also. I have need a suitable job .
  Thankyou sir.,
  K.Prasanya
  9092548042

  Reply
 52. i.madhavi

  i am madhavi all ready iam joining the website please arranged jop for me (immidietly)

  Reply
 53. iam parameshwari.i was complete B.SC &DMLT & DCA. i want home oriented job pls.

  Reply
 54. robinsa

  i am robin i want part time job

  Reply
 55. SHARMILA sir i am a house wife i need home based job sir.iam 12th std metric.iwas well in english sir

  Reply
 56. sulochana

  i have complete +2 and i have complete. Type writting in English & Tamil. I was working as a computer operator (designing) in Thanjavur (13 years experience).technical qualification of PGDCS. Email and internet knowledge also. i have need one suitable job for my qualication.

  Reply
 57. smailin

  i want a data entry job.

  Reply
 58. soniyamalar

  i want part time job pls help me

  Reply
 59. dhanalakshmi

  i want any part time job pls help me

  Reply
 60. want any part time job in computer

  Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *